اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت پنجاه و یکم

بازی با کش(مهارت دست ورزی)


یک بازی ساده که میتوانید در خانه یا در کالس درس با بچه ها انجام دهید بازی با کش است.
در این بازی تعدادی کش تهیه کنید و سپس به کودکان آموزش دهید که چگونه آن را دورانگشتان خود بیندازد و نگه دارد سپس انگشتان دست را از هم باز و بسته کند و یا با آن اشیا ریزی را بردارد و در جای دیگری بگذارد.اهداف: تقویت مهارت دست ورزی


📲ارسال این صفحه