اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت سی و هفتم

گروه سنی 5 سال به بالا


فعاليتي كه در تصوير مشاهده مي فرماييد بازنويسي* اسم كودك با حبوبات است.
🌱سن:٥سال و بيشتر
اهداف شناختي كه در حيطه هاي مختلف مي توان در اين فعاليت دنبال كرد عبارتند از:
🔅 زبان:
🌀آشنايي با رسم الخط حروف اسم و نيز مكان شروع، پايان و جهت نوشتن حروف.
🌀آشنايي با صداي آغازين و پاياني
🔅 سنسوريال:
🌀لمس اجسام سختي چون حبوبات و درك حسي از سفت و نرم.
🔅 رياضي: آشنايي با مفهوم ريز، درشت و متوسط
آشنايي غيرمستقيم با جهت هاي ساعتگرد و پادساعتگرد و افقي و عمودي خطوط در حين نوشتن.
🔅مهارتهاي زندگي
🌀بهبود مهارتهاي حركتي
🌀افزايش دقت
🌀بهبود تمركز
🌀هماهنگي چشم و دست
🔅 هنر


📲ارسال این صفحه